Beach Rotana

Beach Rotana Abu Dhabi
10th Street, Al Zahiyah Area
Abu Dhabi
United Arab Emirates

T: +971 2 6979000
F: +971 2 6442111

Website: rotana.com

Platinum Sponsor
Platinum Sponsor:
Silver Sponsors
Silver Sponsor
Silver sponsor
Knowledge Partner
Knowledge Partner